Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: dyrektor@p72.przedszkola.net.pl
Strona główna => Zamówienia publiczne i przetargi => Archiwum

OGŁOSZENIE 15.12.2011r. ( numer ogłoszenia 333457 -2011)
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z ALERGIAMI Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW

 

OGŁOSZENIE 07.12.2011R.  ( numer ogłoszenia 415686 -2011)
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z ALERGIAMI Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU OGŁOSZONYM dn.12.12.2012 r. (numer ogłoszenia 505976-2012)

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU OGŁOSZONYM  dn.04.12.2012 r. (numer ogłoszenia 488186-2012)

ZAWIADOMIENIE O WPBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU OGŁOSZONYM 15.12.2011r.
(numer ogłoszenia 333457 -2011)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU OGŁOSZONYM 07.12.2011R.
( numer ogłoszenia 415686 -2011)

 

 

 

Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY.
Numer ogłoszenia: 505976 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 72 , Al. Solidarności 72A, 00-145 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 621 14 81, faks 22 621 14 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.p72.przedszkola.net.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.p72.przedszkola.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY: 1. Artykuły bezglutenowe 2. Mięso, wędliny (świeże niemrożone) 3. Warzywa i owoce, różne produkty ogólnospożywcze, artykuły mleczarskie, nabiał, mrożonki, ryby, jaja, woda..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 03.22.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 03.31.10.00-2, 15.89.60.00-5, 41.11.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BIP na stronie internetowej przedszkola www.p72.przedszkola.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 72 Al. Solidarności 72A, 00-145 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Nr 72 Al. Solidarności 72A, 00-145 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły bezglutenowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bułka tarta 400g Szt. 20, Ciastka kruche PKU 150g. Szt. 500, Makaron bezglutenowy, bezbiałkowy PKU świderki 250g. Szt. 500, Makaron bezglutenowy, bezbiałkowy PKU wstążki 250g. Szt. 150, Mąka bezglutenowa, bezbiałkowa 1000g Szt. 40, Mąka na ciasto kruche (koncentrat) 250g. Szt. 100, Skrobia kukurydziana 350g. Szt. 250, Mąka ryżowa 350g. Szt. 10, opłatek szt. 120..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny (świeże, niemrożone).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filet z indyka Kg 550, Schab b/k Kg 200, Wieprzowina szynka surowa odtłuszczona, b/k. Kg 300, Wołowe b/k odtłuszczone kg 20, Indyk wędzony Kg 200, Polędwica sopocka Kg 180, Szynka wp. gotowana Kg 160..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa i owoce, różne produkty ogólnospożywcze, artykuły mleczarskie, nabiał, mrożonki, ryby, jaja, woda..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Brokuły Szt. 120, Burak Kg 350, Czosnek Szt. 130, Kalafior Szt.120, Kapusta biała Kg 100, Kapusta kiszona Kg 120, Kapusta pekińska Kg 70, Koper świeży Szt. 600, Marchew Kg 1500, Natka Szt. 550, Ogórek kiszony Kg 210, Papryka czerwona Kg 210, Pietruszka Kg 420, Pomidory Kg 300, Pory Kg 200, Rzodkiewka Szt. 550, Cebula kg 15, Sałata lodowa Szt. 450, Seler korzeniowy kg 420, Ziemniaki Kg 5500, Banan kg 2500, Gruszki Kg 10, Jabłka Kg 3000, Chleb kukurydziano-ryżowy typu Chaber 100g Szt. 2500, Chleb kukurydziany typu Good Food 105g szt. 160, Chleb ryżowy typu Good Food130g Szt. 250, Chrupki kukurydziane 300g Szt. 150, Cukier a 1000g Szt. 650, Cukier puder a 400g lub 500g Szt. 20, Cukier waniliowy a 20g Szt. 50, Drożdże a 0,10 kg Szt. 40, Dżem owocowy z zawartością owocu 45 g w 100g wyrobu gotowego słoik ok. 300g szt.25, Herbata liściasta 100g Szt. 200, Kisiel 38g Szt. 700, Kasza jaglana 350g Kg 150, Kasza kukurydziana 400g Szt.50, Kleik ryżowy 160g Szt. 70, Koncentrat pomidorowy 190g Kg 270, Kotlet sojowy 100g Szt. 100, Kwasek cytrynowy 20g Szt. 90, Majeranek a 8g szt. 100, Margaryna Flora bezbiałkowa 400g Szt. 500, Masło roślinne 250g Szt. 10, Mąka ziemniaczana 1000g Kg 25,Mięta szt. 35, Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia a 1 litr szt. 250, Płatki kukurydziane 500g Szt. 50, Płatki ryżowe 400g Szt. 70, Ryż biały I klasa 1000g kg 320, Sok typu Kubuś marchew, jabłko, banan 300ml Szt. 700, Sok w kartonie 1l. marchew, jabłko, banan Szt. 1200, Sok Paola szt. 180, Sól kamienna a 1000g Szt. 130, Pasztet sojowy Szt. 60. Mleko pasteryzowane karton 1 litr 3,2% tłuszczu litr 1600, Masło świeże osełka górska 300g Szt. 10, Ser twarogowy tłusty kg 60, Ser żółty Gouda tłusty kg 80, Bukiet warzyw w opakowaniach a 2500g Szt. 100, Kalafior mrożony a 2500g Szt.50, Kukurydza mrożona Szt. 180, Szpinak mrożony Szt. 120, Karmazyn mrożony I gatunek - filety mrożone pojedynczo kg 220, Makrela wędzona świeża kg 40, Jaja Szt. 2000, Woda źródlana, niegazowana, butle o pojemności ok. 19l., hermetycznie zamykana Szt. 80..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9, 15.80.00.00-6, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.89.60.00-5, 03.31.10.00-2, 03.14.25.00-3, 41.11.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Dokumenty do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt Umowy

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

 

 

 

 

 

Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY.
Numer ogłoszenia: 488186 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 72 , Al. Solidarności 72A, 00-145 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 621 14 81, faks 22 621 14 81.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.p72.przedszkola.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY: 1. Artykuły bezglutenowe 2. Mięso, wędliny (świeże niemrożone) 3. Warzywa i owoce, różne produkty ogólnospożywcze, artykuły mleczarskie, nabiał, mrożonki, ryby, jaja, woda..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 03.22.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 03.31.10.00-2, 15.89.60.00-5, 41.11.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BIP na stronie internetowej przedszkola www.p72.przedszkola.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 72, Al. Solidarności 72 A, 00-145 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Nr 72, Al. Solidarności 72 A, 00-145 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły bezglutenowe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bułka tarta 400g Szt. 20, Ciastka kruche PKU 150g. Szt. 500, Makaron bezglutenowy, bezbiałkowy PKU świderki 250g. Szt. 500, Makaron bezglutenowy, bezbiałkowy PKU wstążki 250g. Szt. 150, Mąka bezglutenowa, bezbiałkowa 1000g Szt. 40, Mąka na ciasto kruche (koncentrat) 250g. Szt. 100, Skrobia kukurydziana 350g. Szt. 250, Mąka ryżowa 350g. Szt. 10, opłatek szt. 120..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny (świeże, niemrożone)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filet z indyka Kg 550, Schab b/k Kg 200, Wieprzowina szynka surowa odtłuszczona, b/k. Kg 300, Wołowe b/k odtłuszczone kg 20, Indyk wędzony Kg 200, Polędwica sopocka Kg 180, Szynka wp. gotowana Kg 160..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa i owoce, różne produkty ogólnospożywcze, artykuły mleczarskie, nabiał, mrożonki, ryby, jaja, woda..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Brokuły Szt. 120, Burak Kg 350, Czosnek Szt. 130, Kalafior Szt.120, Kapusta biała Kg 100, Kapusta kiszona Kg 120, Kapusta pekińska Kg 70, Koper świeży Szt. 600, Marchew Kg 1500, Natka Szt. 550, Ogórek kiszony Kg 210, Papryka czerwona Kg 210, Pietruszka Kg 420, Pomidory Kg 300, Pory Kg 200, Rzodkiewka Szt. 550, Cebula kg 15, Sałata lodowa Szt. 450, Seler korzeniowy kg 420, Ziemniaki Kg 5500, Banan kg 2500, Gruszki Kg 10, Jabłka Kg 3000, Chleb kukurydziano-ryżowy typu Chaber 100g Szt. 2500, Chleb kukurydziany typu Good Food 105g szt. 160, Chleb ryżowy typu Good Food130g Szt. 250, Chrupki kukurydziane 300g Szt. 150, Cukier a 1000g Szt. 650, Cukier puder a 400g lub 500g Szt. 20, Cukier waniliowy a 20g Szt. 50, Drożdże a 0,10 kg Szt. 40, Dżem owocowy z zawartością owocu 45 g w 100g wyrobu gotowego słoik ok. 300g szt.25, Herbata liściasta 100g Szt. 200, Kisiel 38g Szt. 700, Kasza jaglana 350g Kg 150, Kasza kukurydziana 400g Szt.50, Kleik ryżowy 160g Szt. 70, Koncentrat pomidorowy 190g Kg 270, Kotlet sojowy 100g Szt. 100, Kwasek cytrynowy 20g Szt. 90, Majeranek a 8g szt. 100, Margaryna Flora bezbiałkowa 400g Szt. 500, Masło roślinne 250g Szt. 10, Mąka ziemniaczana 1000g Kg 25,Mięta szt. 35, Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia a 1 litr szt. 250, Płatki kukurydziane 500g Szt. 50, Płatki ryżowe 400g Szt. 70, Ryż biały I klasa 1000g kg 320, Sok typu Kubuś marchew, jabłko, banan 300ml Szt. 700, Sok w kartonie 1l. marchew, jabłko, banan Szt. 1200, Sok Paola szt. 180, Sól kamienna a 1000g Szt. 130, Pasztet sojowy Szt. 60. Mleko pasteryzowane karton 1 litr 3,2% tłuszczu litr 1600, Masło świeże osełka górska 300g Szt. 10, Ser twarogowy tłusty kg 60, Ser żółty Gouda tłusty kg 80, Bukiet warzyw w opakowaniach a 2500g Szt. 100, Kalafior mrożony a 2500g Szt.50, Kukurydza mrożona Szt. 180, Szpinak mrożony Szt. 120, Karmazyn mrożony I gatunek - filety mrożone pojedynczo kg 220, Makrela wędzona świeża kg 40, Jaja Szt. 2000, Woda źródlana, niegazowana, butle o pojemności ok. 19l., hermetycznie zamykana Szt. 80..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9, 15.80.00.00-6, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.89.60.00-5, 03.31.10.00-2, 03.14.25.00-3, 41.11.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dokumenty do pobrania:

SpecyfikacjaIstotnychWarunkowZamowienia

ProjektUmowy
ZalacznikNr1
ZalacznikNr2
ZalacznikNr3
ZalacznikNr4

Pokaż informacje o artykule