Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: dyrektor@p72.przedszkola.net.pl

Przedszkole nr 72 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p72.info-bip.pl/

Data publikacji strony 2010-12-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2010-12-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 
Wyłączenia:
 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Kazimierska, e-mail: p72@edu.um.warszawa.pl. Numer telefonu: 22 621-14-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Przedszkola nr 72 w Warszawie położony jest przy Al. Solidarności 72 B (przy Placu Bankowym, na tyłach kina Muranów). Lokalizacja przedszkola w pobliżu Placu Bankowego (przy skrzyżowaniu ulic gen. W. Andersa i Al. Solidarności) daje duże możliwości dojazdu różnorodnymi środkami komunikacji miejskiej (m in. Metro- stacja Ratusz Arsenał, tramwaje i autobusy). Możliwość dojazdu samochodem od ul. Nowolipki – wewnętrzną drogą osiedlową można dojechać do przedszkola.
 2. Wejście na teren przedszkola przez furtkę z system kodowym i elektronicznym. Przy wejściu za furtką trzeba pokonać 5 stopni (znajduje się również podjazd). Dostęp dla osób nieposiadających kodu po uprzedniej sygnalizacji domofonem przy furtce. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać 1 stopień (jest również dostępny podjazd) oraz otworzyć ręcznie drzwi wejściowe.
 3. Budynek wolnostojący, parterowy (z podpiwniczeniem). W budynku znajdują się wewnętrzne schody do piwnicy. Brak windy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. W odległości 10 m od budynku przedszkola znajduje się parking osiedlowy. Brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 6. Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Jednak z uwagi na fakt, że do przedszkola uczęszczają dzieci z różnymi alergiami - każdorazowe wejście z psem musi być wcześniej zgłoszone do dyrektora przedszkola lub osoby upoważnionej.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - plik do pobrania

 

Pokaż informacje o artykule