Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: dyrektor@p72.przedszkola.net.pl

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując  się na:
a) zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa (fizycznego, psychicznego, emocjonalnego)
w przedszkolu i poza nim,
b) wspomaganiu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym,
c) umożliwieniu dzieciom indywidualnego rozwoju,
d) kierowaniu procesem wychowania i nauczania dzieci w różnych sytuacjach z uwzględnieniem ukierunkowanej pracy nad przygotowaniem wychowanków do podjęcia nauki w szkole,
e) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
      i religijnej,
f) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
g) dążeniu do tego, aby wychowankowie naszego przedszkola stawali się ludźmi:
-     wrażliwymi, tolerancyjnymi, otwartymi na niepowtarzalność każdego człowieka
      i szacunku do drugiego człowieka,
kreatywnymi, spontanicznymi, wytrwałymi w dążeniu do osiągania wymarzonych celów,
budujących pozytywne relacje z otaczającym światem,
h) stwarzaniu dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju, bezpiecznych i twórczych działań w atmosferze bezwarunkowej akceptacji,
i) zabezpieczaniu właściwych warunków zdrowia  dla dzieci alergicznych poprzez:
przestrzegania indywidualnych diet każdego dziecka z alergią pokarmową,
ograniczanie, w miarę możliwości wpływu szkodliwych alergenów uczulających dzieci
z alergią wziewną i kontaktową.
j) proponowaniu zdrowego stylu życia, wykorzystując istniejące oraz poszukując nowych sposobów uniezależniających funkcjonowanie dzieci od uwarunkowań zdrowotnych,
k) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
l) wspieraniu rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci , budując w atmosferze zaufania i szczerości jednolity model działań wychowawczo-edukacyjnych.,
m) doskonaleniu metod i form pracy nauczycieli,
n) zapewnianiu opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
poznawanie i rozumienie świata i siebie,
nabywanie umiejętności poprzez działanie,
odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
budowanie systemu wartości..

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

a) Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
b) Programu Wychowania Przedszkolnego „NASZE PRZEDSZKOLE” zatwierdzonego do realizacji w przedszkolu od 1.10.2009 r.
 Dziecięca Matematyka- Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
c) istnieje możliwość samodzielnego opracowania programu przez nauczyciela lub zespół    nauczycieli, po uzyskaniu akceptacji dyrektora, metodyka lub nauczyciela        mianowanego i rady rodziców.
e)  zestaw programów  wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników, które będą
     obowiązywać w następnym roku szkolnym, dyrektor podaje do wiadomości rodziców do
     dnia 15 czerwca (Ustawa o Systemie Oświaty, Art. 22a).


Przedszkole Nr 72 jest placówką specjalistyczną dla dzieci alergicznych  (alergie pokarmowe, wziewne i kontaktowe)

Pokaż informacje o artykule