Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: dyrektor@p72.przedszkola.net.pl
Strona główna => Zamówienia publiczne i przetargi => Ogłoszenia => 258957 - 2013

Warszawa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY.
Numer ogłoszenia: 258957 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 72 , Al. Solidarności 72A, 00-145 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 621 14 81, faks 22 621 14 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.p72.przedszkola.net.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.p72.przedszkola.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z DIETAMI Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY: 1. Artykuły bezglutenowe 2. Mięso, wędliny (świeże, nie mrożone) 3. Warzywa i owoce, różne artykuły ogólnospożywcze, artykuły mleczarskie, nabiał, mrożonki, ryby, woda. 4.Jaja..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia w formie załącznika nr 2, tj. oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. nr 759 z późn. zmian.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BIP strony internetowej przedszkola www.p72.przedszkola.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 72, 00-145 Warszawa, Al. Solidarności 72A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Nr 72, 00-145 Warszawa, Al. Solidarności 72A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły bezglutenowe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bułka tarta 400g Szt. 17; Ciastka kruche PKU 150g. Szt. 700; Makaron bezglutenowy, bezbiałkowy PKU 250g. Szt. 650; Mąka bezglutenowa, bezbiałkowa 1000g Szt. 50; Mąka na ciasto kruche (koncentrat) 250g. Szt. 150; Skrobia kukurydziana 350g. Szt. 270; Mąka ryżowa 350g. Szt. 10; Kisiel 38g Szt.800; Kasza kukurydziana 400g. Szt.70; Makaron ryżowy 200g Szt.20; Opłatek szt. 120, Chleb bezglutenowy świeży 500g - szt. 400.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny (świeże, nie mrożone).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filet z indyka Kg 550; Schab b/k Kg 210; Wieprzowina szynka surowa odtłuszczona, b/k. Kg 300; Wołowe b/k odtłuszczone kg 40; Indyk wędzony Kg 200; Polędwica sopocka Kg 180, Szynka wp. gotowana Kg 180; Królik Kg 15..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa i owoce, różne produkty ogólnospożywcze, artykuły mleczarskie, nabiał, mrożonki, ryby, woda..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Brokuły Szt. 60, Burak Kg 400, Czosnek Szt 200, Kalafior Szt 100, Kapusta biała Kg 130, Kapusta kiszona Kg 120, Kapusta pekińska Kg 70, Koper świeży Szt 650, Marchew Kg 1500, Natka pietruszki Szt 550, Ogórek kiszony Kg 220, Papryka czerwona Kg 220, Pietruszka Kg 420, Pomidory Kg 250, Pory Kg 200, Rzodkiewka Szt 600, Cebula Kg 20, Sałata lodowa Szt 450, Seler korzeniowy kg 440, Ziemniaki Kg 6000, Banan kg 2500, Gruszki Kg 50, Jabłka Kg 3000, Chleb kukurydziano-ryżowy typu Chaber 100g Szt 2100, Chleb kukurydziany typu Good Food 105g szt 200, Chleb ryżowy typu Good Food 130g Szt 250, Chrupki kukurydziane 300g Szt 100, Cukier a 1000g Szt 700, Cukier puder a 400g lub 500g Szt 20, Cukier waniliowy a 20g Szt 40, Drożdże a 0,10 kg Szt. 30, Dżem owocowy z zawartością owocu 45 g w 100g wyrobu gotowego słoik ok. 300g szt 30, Herbata liściasta 100g Szt 240, Kasza jaglana 350g Szt 180, Kasza gryczana 900g Szt 60, Kleik ryżowy 160g Szt 80, Kleik kukurydziany 160g Szt 80, Koncentrat pomidorowy 190g szt. 300, Kotlet sojowy 100g Szt 10, Kwasek cytrynowy 20g Szt 100, Majeranek a 8g szt. 100, Margaryna Flora bezbiałkowa 400g Szt 500, Masło roślinne 250g Szt. 5, Mąka ziemniaczana 1000g szt. 15, Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia a l litr szt 235, Oliwa a 1 litr Szt 4, Płatki kukurydziane 500g Szt 50, Płatki ryżowe 400g Szt 100, Ryż biały I klasa 1000g szt. 350, Sok Paola Szt 200, Sok w kartonie 1l. marchew, jabłko, banan Szt 1500, Sól kamienna a 1000g Szt 160, Pasztet sojowy Szt 10, Makrela Wędzona Kg 30, Mięta Szt 40. Mleko pasteryzowane karton 1 litr 3,2% tłuszczu szt. 1700, Masło świeże osełka górska 300g Szt. 20, Ser twarogowy tłusty kg 70, Ser żółty Gouda tłusty kg 90. Bukiet warzyw w opakowaniach Kg 120, Kalafior mrożony kg 90, Kukurydza mrożona Kg 160, Szpinak mrożony Kg 100, Brokuły mrożone Kg 60, Ryba mrożona (filety) kg 220, Marchewka mrożona Kg 40. Woda źródlana, niegazowana, butle o pojemności ok. 19l., hermetycznie zamykana Szt. 120..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jaja Szt. 2200..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pokaż informacje o artykule