Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: dyrektor@p72.przedszkola.net.pl

Do przedszkola Nr 72 uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Liczba miejsc w przedszkolu ustalona jest przez organ prowadzący i wynosi 100 miejsc.
W Przedszkolu Nr 72 funkcjonują 4 oddziały; liczebność dzieci w oddziałach nie może przekroczyć 25 dzieci.
Liczebność poszczególnych grup jest ustalona zgodnie z normą 2,4 m2 na dziecko. 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola na podstawie wytycznych władz zwierzchnich  i zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

W arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, w tym pracowników
zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole,
4) czas realizacji podstawy programowej
5) rodzaj zajęć dodatkowych, źródła ich finansowania.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne,   higieniczne i oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).

Pokaż informacje o artykule