Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: dyrektor@p72.przedszkola.net.pl

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami  organami przedszkola są:
    Dyrektor Przedszkola
    Rada Pedagogiczna -Regulamin
    Rada Rodziców

p.o Dyrektor Przedszkola Nr 72 –Magda Rutkowska
Kierownik do spraw gospodarczych – Lucyna Sokołowska- Matysek


Kompetencje dyrektora przedszkola:

a) dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący na okres
    5 lat,
b) dyrektor przedszkola planuje, organizuje i kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
     reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
     nauczycieli, pracowników obsługi i administracji,
c) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie
    zajęć organizowanych przez placówkę(Ustawa o Systemie Oświaty Art.39 ust.1 pkt5a),
d) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, właściwe warunki pracy
    zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
e) dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
    psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro-zdrowotne,
f) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola,
g) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
h) opracowuje mierzenie jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, sposobu
    jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
i) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola,
    wspomagając nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie mierzenia jakości,
j) opracowuje, raz w roku, raport o jakości pracy placówki, przedstawia go radzie rodziców,
    radzie pedagogicznej oraz przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
k) dyrektor przedszkola wspólnie z radą pedagogiczną opracowuje program rozwoju przedszkola,
    wykorzystując wyniki  z mierzenia jakości pracy przedszkola,
l) dyrektor dokonuje oceny pracy nauczycieli, wspiera i zapewnia pomoc nauczycielom w
    realizacji zadań, w ich doskonaleniu zawodowym oraz w uzyskiwaniu kolejnych stopni
    awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
ł) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi
    prowadzącemu,
m) przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców
   podejmowane w ramach ich kompetencji.
n) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z przepisami prawa
   i powiadamia o tym stosowne organy,
o) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony
   zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
p)dysponuje środkami finansowymi przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich   
   prawidłowe wykorzystanie
r) planuje i odpowiada za realizację planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi
    przepisami,
s) organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola,
t) kieruje polityką kadrową przedszkola, decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania
   nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
u) dyrektor występuje z wnioskami do organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii rady
    pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
    pozostałych pracowników przedszkola,
v) dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku,  
    ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz aktualne
    informacje z działalności placówki,
w)dyrektor w realizowaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców,
   organem prowadzącym, nadzorującym i kontrolującym,
z)prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z odrębnymi  
    przepisami,
ż) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.Kompetencje Kierownika do spraw gospodarczych przedszkola :


a) sprawuje opiekę nad całością  pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) załatwia sprawy związane z utrzymaniem używalności pomieszczeń i sprzętu
    (naprawy, remonty, konserwacje),
c) prowadzi dokumentację  magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada
     za właściwe rozliczanie gospodarki magazynowej i terminową sprawozdawczość,
d) odpowiada za księgi magazynowe i druki ścisłego zarachowania  oraz wykonuje inne
    czynności zlecane przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy,
e) odpowiada za właściwe naliczanie i pobieranie od rodziców opłat za przedszkole i żywienie,
f) pobiera zaliczki na zakupy i rozlicza je w odpowiednim terminie,
g) sporządza jadłospisy w porozumieniu z kucharką i czuwa nad ich właściwą realizacją
    z uwagi na konieczność przygotowywania właściwych diet pokarmowych dla dzieci,
h) dba o higienę przechowywania produktów żywnościowych oraz pomieszczeń     gospodarczych, czuwa nad przestrzeganiem zasad HACCP w przedszkolu,
i) zobowiązana jest do nadzoru nad pracownikami obsługi, przestrzegania zasad bhp i ppoż.
   przedszkola i ogrodu, dyscypliny pracy,
j) zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt, dba o zakupy związane z odzieżą roboczą   i ochronną dla personelu.

Pokaż informacje o artykule